Jelenlegi hely

GYIK

STARCOPY KFT

ADATVÉDELMI SZABÁLYZATA

 

StarcopyKft. mint az print.hu internetes áruház üzemeltetője, valamint magánszemélyek részére üzlethelységében áru és egyéb szolgáltatás nyújtója az – összhangban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény(Infotv) rendelkezéseivel – üzleti tevékenysége során az alábbi adtavédelmi szabályzatot alkalmazza:

Fogalmak:

 

 • érintettbármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

 

 • személyes adataz érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

 

hozzájárulásaz érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

 

tiltakozásaz érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;

 

adatkezelőaz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja;

 

adatkezelésaz alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

 

 • adattörlésaz adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges

 

 • adatmegjelölésaz adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

 

 • adatzárolásaz adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

 

 • adatmegsemmisítésaz adatot tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése

 

 • adatfeldolgozásaz adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik;

 

 • adatfeldolgozóaz a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi;

 

 • adatállományaz egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

 

 • harmadik személyolyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

 

 • harmadik országminden olyan állam, amely nem EGT-állam;

 

 

 

 1. Adatkezelő: Starcopy Kft cégjegyzékszám: 06-09-004039; Adószám: 11391650-2-06, székhely: 6725 Szeged, Móra utca 50.; bejegyző bíróság: Szegedi Törvényszék, adószám: telefon: elektronikus elérhetőség, cégkapu

 

 1. Adatfeldolgozó:
   

  Cégnév Székhely Tevékenység
  Starcopy Kft / print.hu 6725 Szeged, móra utca 50 print.hu üzemeltető, termék készítés
  GLS General Logistics Systems Hungary Kft 2351 Alsónémedi, GLS Európa u. 2 Csomagszállítás
  Magyar Posta Zrt.  1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.  Csomagszállítás
  Mérőné Kiss Tímea 6725 Szeged, Móra utca 50. Számviteli tevékenység
   IKRON Fejlesztő és Szolg. Kft 6724 Szeged, Pulcz u.46. Számlázás, számlaarchiválás

 

 1. Adatkezeléssel érintettek a StarcopyKft-vel szerződéses jogviszonyban lévő magánszemélyek, fogyasztók, valamit a Starcopy Kft dolgozói.

 

 1. Az adatkezelés célja az Infotv .§ meghatározottak szerint az adatkezelő gazdasági tevékenységével összefüggőjogos igényének, érdekének érvényesítéséből eredő érdekérvényesítés, joggyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érekében valamint üzleti ajánlatok és tájékoztatók kiküldése azon regisztrált ügyfeleknek akik ezt kérik. (infotv. 4.§ (1) bek.)

 

 1. Adatkezelés jogalapja:- az érintett önkéntes hozzájárulása vagy törvényben kötelezően meghatározott esetekben (infotv. 5.§ (1) bek. a), b) pont)

valamint

személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna, és a személyes adat kezelése

a) az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges, vagy

b) az adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll. (infotv. 6.§ (1) bek. a) és b) pont

 

 

 1.  Az kezelésben lévő adatokat az adatfeldolgozón kívül harmadik személy részére nem kerülnek továbbításra, kivéve ha a Starcopy Kft érintettel szembeni igényérvényesítésére kerül sor, úgy ebbe az esetben az érintett adatai a Starcopy Kft megbízott jogi képviselője részére átadásra kerülnek. Az adatok átadásához az érintett kifejezetten, egyértelműen és visszavonhatatlanul hozzájárul amennyiben árút vagy szolgáltatást rendel a Starcopy Kft-től és jelen adatvédelmi szabályzatot elfogadja.

 

 1. Személyes adatkezelésre csak az érintett és regisztrált nagykorú ügyfél megfelelő tájékoztatáson alapuló teljes és önkéntes hozzájárulása esetén kerül sor, amelynek során az érintett akaratának megfelelően  félreérthetetlen és egyértelmű beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

 

 

 1. Az adatkezelés ideje:

 

8/a. Egyszeri alkalommal történő vásárlás (nem regisztrált vásárló) esetén a szerződés teljesedése esetén a teljesedésbe menés napjától számított 5 napon belül az adatok törlésére kerül sor.

 

8/b Rendszeres vásárló – évi 2 vásárlás - esetén az érintett regisztrált felhasználó adatai csak az érintett kérése esetén lesznek törölve. Amennyiben az utolsó vásárlástól számított két éven belül újabb vásárlás, megrendelés nem érkezik az érintett rendszeres regisztrált felhasználótól úgy az érintett tárolt adatai törölve lesznek.

 

8/c Törvényben meghatározott esetekben a törvény által előirt idei vagy a törvényi kötelezettség teljesítésének idejéig.

 

 1. Kezelt adatok köre:

9/a. Név

9/b. lakcím vagy számlázási cím

9/c. elektronikus cím

9/d. telefonszám

9/e. életkor

9/f. jelszó

9/g, rendelt árú vagy szolgáltatás megnevezése

 

9/h. Starcopy dolgozói esetén munkavállalói szerződés megkötéséhez szükséges a munka törvénykönyvében meghatározott adatok, valamint a munkáltató kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges jogszabályokban meghatározott adatok köre.

 

9/1. A Starcopy Kft dolgozói tudomásul veszik, hogy a Starcopy Kft helységeiben megfigyelő kamerák vannak szerelve. A kamerák adatokat, felvételeket nem rögzítenek.

 

 1. Adatkezelő kijelenti, hogy az Infotv.-ben meghatározott különleges adatot nem kezel.

 

 1.  Az adatkezelő kijelenti, hogy az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az e törvény és az adatkezelésre vonatkozó más szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

 

 

 

 1. Adatkezelő az érintettek adatait adatfeldolgozó szerverein tárolja. Adatkezelő és adatkezelő mindent megtesz annak érdekében, hogy a jogosulatlan adatbevitelt;-módosítást; - törlést, nyilvánosságra hozatalt és adatmegsemmisítést megakadályozzon, illetéktelenek számára azok hozzáférhetetlenek legyenek.Az adatok beszerzése, tárolása valamint azok törlése automatikus folyamat során történik. Az adatok - kivéve a dolgozói adatokat - hordozható adattárolóra való letöltése nem lehetséges. A dolgozókra vonatkozó adatokat a Starcopy Kft mindenkori humánerőforrási feladatkörrel rendelkező alkalmazottja kezelheti (adatvédelmi felelős). Az adatokhoz való hozzáférését jelszavas védelem biztosítja. A jelszó zárt lepecsételt borítékban a cég páncélszekrényében kerül elhelyezésre. Az adatvédelmi felelős személyében bekövetkezett változás esetén új jelszó kerül alkalmazásra.Az adatkezelő és az adatfeldolgozó az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel vannak a technika mindenkori fejlettségére. Az adatvédelmi felelős minden adatvédelmi incidensről külön jegyzőkönyvet készít és a jegyzőkönyveket öt évig megőrzi.

 

 1. Az Adatkezelő, illetve az Adatkezelő megbízásából eljáró Adatfeldolgozó

 

 

 • gondoskodik, hogy tárolt adatokhoz kizárólag az arra feljogosított személyek, és kizárólag az adatkezelés céljával összefüggésben férjenek hozzá;

 • gondoskodik a felhasznált eszközök szükséges, rendszeres karbantartásáról, fejlesztéséről;

 • az adatokat tároló szervert megfelelő fizikai védelemmel ellátott zárt helyiségben helyezi el, gondoskodik annak fizikai védelméről is;

 • biztosítja, hogy a érintett azonosító adatai közvetlen hálózati úton ne legyenek elérhetőek és a regisztrációs adatállomány feltörése hálózati hozzáféréssel ne legyen lehetséges.

A regisztráció során képzett kódot, valamint az azonosítóhoz tartozó jelszót az Adatkezelő olyan formában tárolja, amely kizárólag a kód helyességének ellenőrzésére alkalmas,az eredeti információt nem tartalmazza.
Az adatvesztések megakadályozására, illetve csökkentésére a tárolt adatok megfelelő rendszerességgel mentésre és archiválásra kerülnek.

A regisztráció, bejelentkezés, dokumentum-továbbítás kapcsán a személyes adatok tárolásra (naplózásra) kerülnek az érintet tájékoztatáshoz való jogának érvényesülése érdekében:
Az Adatkezelő rendszerében a továbbított üzenetekről vezetett naplófájlokhoz csak a küldő, illetve a címzett írásos megbízásából, valamint az erre törvényben feljogosított szervezeteknek kizárólag olvasási joggal lehessen hozzáférni. A naplófájlok öt év időtartamra kerülnek megőrzésre.

 

 1. Adatfeldolgozó adatkezelő felé köteles jelentést tenni az esetlegesen felmerült hibákról.

 

 

 1. Az érintett jogai: (infotv 14.§)

- kérelmezheti az adatkezelőnél a) tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

b) személyes adatainak helyesbítését, valamint

c) személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy zárolását.

Adatkezelő a érintettek kéréseinek köteles 25 napon belül eleget tenni. A kérelem teljesítése évi egy alkalommal ingyenes. Minden további kérelem teljesítésére adatkezelő díjat állapíthat meg.

Az érintettnek ezen jogait törvény korlátozhatja az állam külső és belső biztonsága, így a honvédelem, a nemzetbiztonság, a bűncselekmények megelőzése vagy üldözése, a büntetés-végrehajtás biztonsága érdekében, továbbá állami vagy önkormányzati gazdasági vagy pénzügyi érdekből, az Európai Unió jelentős gazdasági vagy pénzügyi érdekéből, valamint a foglalkozások gyakorlásával összefüggő fegyelmi és etikai vétségek, a munkajogi és munkavédelmi kötelezettségszegések megelőzése és feltárása céljából - beleértve minden esetben az ellenőrzést és a felügyeletet is -, továbbá az érintett vagy mások jogainakvédelme érdekében.

A tájékoztatás megtagadása esetén az adatkezelő írásban közli az érintettel, hogy a felvilágosítás megtagadására e törvény mely rendelkezése alapján került sor. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 25 napon belül írásban vagy az érintett hozzájárulásával elektronikus úton közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

Az elutasított kérelmekről az adatkezelő a Hatóságot az adatvédelmi felelős által évente a tárgyévet követő év január 31-éig értesíti.

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 

15/A Az érintett az adatkezeléssel szemben panasszal élhet melyet a Nemzeti Adatvédelmi és Hírközlő Hatóságnál kell benyújtania valamint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróságnál.

Név:Nemzeti Adatvédelmi és Információs Hatóság
Székhely: 1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon:+36(1)391-1400
Fax:+36(1)391-1410
Honlap: http://naih.hu

 

 1. Az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. (infotv 15.§)

 

 1. Az adatkezelő, az adatvédelmi felelős útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.Az adatkezelő az adattovábbítás jogszerűségének ellenőrzése, valamint az érintett tájékoztatása céljából az adatvédelmi felelős által adattovábbítási nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az általa kezelt személyes adatok továbbításának időpontját, az adattovábbítás jogalapját és címzettjét, a továbbított személyes adatok körének meghatározását, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat. A jegyzőkönyveket, adattovábbítási nyilvántartásokat adatkezelő köteles öt évig megőrizni. Adatvédelmi incidens esetén adatkezelő az adatvédelmi felelős útján köteles 72 órán belül értesíteni az illetékes hatóságot az adatvédelmi incidens tényéről és a megtett intézkedésekről.

 

 1. A személyes adatot adatkezelő törli, ha

a) kezelése jogellenes;

b) az érintett ezt kéri;

c) az hiányos vagy téves - és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható -, feltéve, hogy a törlést törvény nem zárja ki;

d) az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;

e) azt a bíróság vagy a Hatóság elrendelte.

A törlési kötelezettség nem vonatkozik azon személyes adatra, amelynek adathordozóját a levéltári anyag védelmére vonatkozó jogszabály értelmében levéltári őrizetbe kell adni.

A helyesbítésről, a zárolásról, a megjelölésről és a törlésről az érintettet, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel az érintett jogos érdekét nem sérti.

 

18. Az érintett tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

Ha az adatkezelő az érintett tiltakozásának megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést - beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is - megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

 1. Amennyiben az érintett az adatkezelő 18. pontban foglalt döntésével, intézkedésével nem ért egyet úgy érintett a jogai érvényesítése végett bírósághoz fordulhat, amely lehet az érintett lakóhelye, tartózkodási helye szerinti illetékes bíróság, törvényszék is. Az adatkezelés jogszabályoknak való megfelelését adatkezelő köteles bizonyítani.

 

 1. A Starcopy Kft a tevékenysége során az érintettektől véletlenül rendelkezésre bocsájtott, a tevékenysége végzéséhez szükségtelen adatot törli. A törlésről jegyzőkönyvet vesz fel és erről értesíti az érintettet is.

 

 

Kártérítés

 

21. Amennyiben az adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az adatkezelő mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő.

Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az érintett szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

 

 1. Starcopy Kft minden év március 31. napjáig felülvizsgálja jelen szabályzatban foglaltak megvalósulását és a vizsgálat eredményének függvényében megteszi a szükséges intézkedéseket, módosítja jelen szabályzatot.

 

 

 

 1. Vonatkozó jogszabályok:

 

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv., az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100112.TV)

- a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény (az alábbi linken keresztül elérhető a jogszabály hatályos szövege: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99500066.TV

 

Szeged, 2018. május 22.

 

____________________________

Starcopy Kft

képviseletében

Márő Rudolf

ügyvezető

001

Sajnos a saját kép beillesztésével gondom van, ui. nem jelenik meg, lehet, hogy a formátum nem jó,
elküldöm...

Ön .bmp kiterjesztésű fájlt küldött részünkre, csak jpg, png és gif formátumban tud feltölteni képet. Átalakítottuk a megfelelő formátumba, mellékeljük Önnek. Ha képként tölti fel, akkor a jobb oldalt található "háttérfotó pozíció" oszlop segítségével tudja többféle módon a kártyára helyezni. Ha logóként tölti fel, akkor szabadon méretezhető, alakítható és helyezhető a kártya területén.

A megrendelt termékeket a MPL futárszolgálat segítségével szállítjuk házhoz.
A kiszállításról  e-mailben értesítjük Önt.

A küldeményeket munkanapokon, munkaidőben kézbesítjük, ezért a
sikeres kézbesítés érdekében kérjük, olyan szállítási címet adjon meg,
ahol 8 és 17 óra között át tudja venni a csomagot, illetve kérjük, adja
meg mobil elérhetőségét az esetleges egyeztetés céljából.

Sikertelen kézbesítés esetén a MPL futára értesítést hagy a megadott címen.

Előzetes egyeztetés alapján vállaljuk Szeged területére az azonnali kiszállítást.

Szállítási díjak:

Szállítási díjtáblázat és feltételek

  13799 Ft-ig 13800 Ft felett
Magyarország 1100 Ft 550 Ft

 

Nemzetközi:  
Ausztria 2700 Ft
Szlovákia 2700 Ft
Románia 2700 Ft
Németország 2700 Ft
Belgium 4800 Ft
Csehország 4800 Ft
Hollandia 4800 Ft
Luxemburg 4800 Ft
Olaszország 4800 Ft
Svájc 4800 Ft
Anglia 4800 Ft
Bulgária 4800 Ft
Dánia 4800 Ft
Franciaország 4800 Ft
Lengyelország 4800 Ft
Szlovénia 4800 Ft
Észtország 7500 Ft
Horvátország 7500 Ft
Lettország 7500 Ft
Litvánia 7500 Ft
Spanyolország 7500 Ft
Svédország 7500 Ft
Finnország 7500 Ft
Görögország 7500 Ft
Norvégia 7500 Ft
Portugália 7500 Ft

Az összes külföldi ország fizetési feltételei VISA, Mastercard, banki előreutalás vagy PayPal. 

 • Rendelni a regisztrációt követően tud, amit a rendelés leadása közben is megtehet.
 • A tervező menüpontra kattintva megtervezheti egyedi névjegykártyáját vagy egyéb termékét.
 • Megrendelés előtt ellenőrizze, hogy mindent pontosan állított be.
 • Rendelését kollégáink e-mailben visszaigazolják.
 • Kérjük adjon meg regisztrációja során minél több adatot pl. telefonszám, az esetlegesen felmerülő kérdések tisztázásának érdekében.
 • Az Ön által tervezett mintákban, feliratokban vagy logókban előforduló helyesírási hibákért nem vállalunk felelősséget.

Határidő 

A lehető legrövidebb határidővel dolgozunk, nagy mennyiségű rendelés, vagy esetleges áruhiány miatt a határidő kitolódhat. Sürgős esetben kérjük egyeztessen velünk szállítási határidőt.

Ha a szállítást nem szeretné kivárni, akkor üzletünkben személyesen is átveheti rendelését (Starcopy Irodatechnika - 6725 Szeged, Kálvária sgt. 50.).

Előzetes egyeztetés alapján vállaljuk Szeged területére az azonnali kiszállítást.

* Nagy tapasztalattal rendelkezünk az iroda technikai kellékek és a mobil prezentációs eszközök területén.
* Pontosan és megbízhatóan dolgozunk.
* Egyszerűen és kényelmesen vásárolhat.
* A vásárlás nem jelent zsákbamacskát, hiszen a szerkesztő segítségével azonnal láthatja, hogy pontosan hol fog elhelyezkedni a minta a terméken.
* Egy darabtól az ipari mennyiségig vállaljuk a termékek gyártását.

Fizetési lehetőségek:

-Utalás: A megrendelt termék ellenértékét bankszámlánkra (HUF-ban),

Starcopy Kft. - 6725 Szeged, Kálvária sgt. 50., 10918001 - 00000106 - 32470007 (Unicredit) utalja.
Az utalás beérkezése után tudjuk feladni rendelését.
A megjegyzés rovatba kérjük írja bele a rendelése sorszámát!

* -Utánvét: Rendelése összegét kézbesítéskor a futárnak kell kifizetnie készpénzben (ezért kérjük, tartsa magánál a rendelés összegét).

  -Online fizetés: Bankkártyával (Visa, Mastercard stb.), illetve PayPal használatával lehetséges.

  -Készpénzes fizetés: Szegedi üzletünkben személyes átvételkor veheti igénybe.

* Csak magyarországi címre történő kiszállítás esetén vehető igénybe.

Általános szerződési feltételek

A jelen ÁSZF tartalmazza a print.hu webáruház (továbbiakban print.hu) használatának feltételeit az alábbiak szerint:
A webáruház címe: www.print.hu

A webáruház üzemeltetőjének (továbbiakban Szolgáltató) adatai:

Cégnév: Starcopy Kft.
Székhely címe: 6725 Szeged Móra u. 50.
Cégjegyzékszám: 06-09-004039
Nyilvántartást vezető cégbíróság: Szegedi Törvényszék Cégbírósága
Statisztikai számjel: 11391650-9511-113-06
Adószám: 11391650-2-06
Bankszámlaszám: 10918001-00000106-32470007

Ügyfélszolgálat/Áruház adatai:

Cím: 6725 Szeged, Móra u.50
Telefon: (normál díjszabású)  +36 70/318 2201
E-mail: [email protected]
Nyitva tartása:     Hétfőtől-Péntekig:  8.00 - 18.00 h  NYÁRI NYITVA TARTÁS: 2022.07.04-08.31 között : 7-15h
                          Szombat-Vasárnap:  szünnap

 

I.  Az általános szerződési feltételek elfogadása

1. A regisztráció illetve vásárlás során (mindkét esetben) a felhasználó, ha a print.hu szolgáltatásait igénybe kívánja venni, akkor köteles elfogadni a jelen ÁSZF feltételeit, amit az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával tehet meg. Az ÁSZF feltételeinek elfogadása esetén a jelen ÁSZF szerinti szerződés jön létre az Szolgáltató és a print.hu felhasználója között.
2. Ha a felhasználó az ÁSZF feltételeit nem fogadja el, akkor nem veheti igénybe a print.hu szolgáltatásait, így nem regisztrálhat és nem küldhet megrendelést sem.

II.  A megrendelés lépései:

1. A regisztráció menete
2. A kosár használata
3. A megrendelés összeállítása
4. Az adatbeviteli hibák ellenőrzésének és javításának módja
5. A megrendelés elküldése
6. A megrendelés visszaigazolása

III.  Az adásvételi szerződés létrejötte

1. Ha a felhasználó megrendelést küld a print.hu oldalain, és a szolgáltató a megrendelést e-mailben visszaigazolja adásvételi szerződés jön létre a vásárló (felhasználó) és a szolgáltató között. (Ha a megrendelés megérkezését visszaigazoló e-mail a vásárlóhoz 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól, nem köteles a megrendelt terméket megvenni, a szolgáltatást igénybe venni.)
2. A felhasználó a megrendelés elküldésével kijelenti, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek.
3. A felhasználó elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés írásban megkötöttnek minősül, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen ÁSZF rendelkezései vonatkoznak.
4. A szerződés magyar nyelven jön létre, a print.hu elektronikus formában, automatikusan tárolja. A felhasználó számára a print.hu oldalra történő bejelentkezés után hozzáférhető. Annak tartalmát elolvashatja, mentheti vagy kinyomtathatja.
5. A Starcopy Kft. jogosult a megrendelést egyoldalúan, indoklás nélkül felbontani, különösen, ha a megrendelésben szereplő kép, ábra, szöveg nyilvánvalóan szerzői vagy személyiségi jogokat sért, illetőleg jóerkölcsbe ütközik.

IV.  A termék lényeges tulajdonságai

A termék lényeges tulajdonságait a felhasználók megtekinthetik a termékek bemutató oldalain.

V.  Árak

A print.hu oldalon közzétett árak ÁFÁ-val növelt bruttó árak, amelyek a termékek árát tartalmazzák.

VI.  Kiszállítás, személyes átvétel

 1. A szállítást külföldre és postapontra csak bankkártyás fizetés vagy előre utalás esetén vállalunk!
 2. A szállítás egy az eladó által választott szállítón keresztül történik. A szállítás díját az ügyfélnek kell állnia, melynek mértéke a rendelt mennyiségtől függően változhat. Az aktuális szállítási költségeket megtalálja a http://www.print.hu/gyik/szallitas oldalon.
 3. A termékek kiszállítását a szolgáltató a vásárlóval egyeztetett időpontban végzi.
 4. A vásárló köteles a kiszállítás (vagy személyes átvétel) időpontjában a csomag sértetlenségét ellenőrizni. Sérült csomagolás esetén a hibát a helyszínen jegyzőkönyvben kell rögzíteni.
 5. A lehető legrövidebb határidővel dolgozunk, nagy mennyiségű rendelés, vagy esetleges áruhiány miatt a határidő kitolódhat. Sürgős esetben kérjük egyeztessen velünk szállítási határidőt.
 6. Ha a szállítást nem szeretné kivárni, akkor üzletünkben személyesen is átveheti rendelését (Starcopy Irodatechnika - 6725 Szeged, Kálvária sgt. 50.)
 7. Előzetes egyeztetés alapján vállaljuk Szeged területére az azonnali kiszállítást.

 

VII.  Fizetés

1. Személyesen, készpénzben az áru átvételével egyidejűleg utánvétel, (30.000 Ft feletti rendelt összegnél előleget kérhetünk, a teljes rendelt összeg 40%-át).
2. Banki átutalás (előre utalás)
A megrendelt termék HUF teljes ellenértékét bankszámlánkra a Starcopy Kft. (6725 Szeged, Móra u. 50) 10918001-00000106-32470007 (Unicredit) utald.

Külföldről EURO-ban történő utalás esetén a következő adatokat használd:
IBAN: HU41 1070 0062 4499 9308 5020 0009
Konto Nr.: 10700062-44999308-50200009
Swift: CIBHHUHB

3. Bankkártyás fizetés
4. PayPal fizetés
5. Az eladónak jogában áll az ügyfél által választható fizetési módokat, a rendelt mennyiségtől és a szállítás helyétől függően, korlátozni.
6. Amennyiben az ügyfél által választott fizetési mód, az eladó szerződés szerinti teljesítése mellett, nem hajtható végre, különösen, ha az ügyfél helytelen adatokat adott meg, az ügyfél köteles az eladónak, vagy a teljesítéssel megbízott harmadik félnek az ebből adódó többletköltségét megtéríteni.
7. Az eladó jogosult a fizetés lebonyolításánál harmadik fél szolgáltatásait igénybe venni.
8. Az ügyfél nemfizetése esetén az eladónak jogában áll követeléseivel behajtó céghez fordulni és a behajtáshoz szükséges összes személyes adatot, az ezzel megbízott harmadik fél számára átadni.
9. Amennyiben a fizetés lebonyolításába harmadik fél bevonására kerül sor, a fizetés akkor tekinthető teljesítettnek, ha az összeg átadásra került és a behajtással megbízott harmadik fél korlátlanul rendelkezik felette.

VIII.  Elállási jog, a rendelés lemondásának feltételei

1.A rendelések lemondása e-mailen vagy telefonon keresztül történhet. A rendelések lemondása a rendeléstől számított 4 órában indoklás nélkül megtehető. A lemondást az [email protected] email címre küldött üzenetben tudjuk elfogadni, illetve a +36 70/318 2201 telefonszámon mondhatod le. Ezt követően a rendelés visszamondására csak az eladó nem szerződésszerű teljesítése esetén van mód!

2. A print.hu webáruházból megrendelt termékek minden esetben egyedileg, a fogyasztók igényei, kérései alapján készülnek, ezért más fogyasztónak nem értékesíthetők tovább. A fogyasztó és a vállalkozások közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II. 26.) Kormányrendelet 29. paragrafusa (1) bekezdés c/ pontja alapján: "A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát (20. § szerinti jogát), olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak."

IX.  Szavatosság

1. Ha szavatosságot érintő hiányosság áll fenn, az ügyfél a törvényben meghatározott keretek között kérheti a hiány pótlását, az ár csökkentését vagy a szerződés felbontását.
2. A nyomtatás esetén a 100% színhűséget nem garantáljuk.
3. A garanciát csak abban az esetben tudjuk érvényesíteni, ha a termék(ek) kézhezvételét követően, azonnal vagy kézhezvételtől számítva 3 munkanapon belül jelzed felénk a problémát telefonon, vagy e-mail-en!
4. Hiányos csomag esetén is reklamációt a kézhezvételtől számítva 3 munkanapon belül fogadunk el.
5. Ha a termék minőségi hibák miatt visszaküldésre kerül, az eladó átvállalja az ebből adódó szállítási költséget. Az ügyfél köteles olyan szállítási módot választani, amivel elkerülhetőek a szükségtelen többletköltségek. Az eladó a szállítást követően megtéríti az ügyfél ebből adódó költségét, vagy kifejezett kérésre előre átutalja azt.
6. A megrendelés pontatlanságáért, vagy a megrendelés felbontásából származó károkért a Starcopy Kft. semmilyen felelősséget nem vállal.

X.  Jótállási, vagy szavatossági igény bejelentésének személyes módja

1. A vásárló bejelentheti személyesen jótállási, vagy szavatossági igényét a Szolgáltató székhelyén a 6725 Szeged Móra u. 50. címen. Ekkor az Szolgáltató munkatársa a kifogásáról jegyzőkönyvet vehet fel, amelyben rögzíti:
- a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt,
- a kifogás rendezésének módját.

Ha a kifogás rendezésének módja a vásárló igényétől eltér, ennek indokolását a jegyzőkönyvben rögzíti.
A jegyzőkönyv másolatát az Szolgáltató munkatársa a vásárlónak átadja.

 

2. Írásban történő bejelentés
A vásárló bejelentheti jótállási vagy szavatossági igényét a Szolgáltatónak 6725 Szeged, Móra u. 50. címre küldött levélben, vagy elektronikus levélben (Szolgáltató email címe: [email protected]).
Ekkor a levélnek tartalmaznia kell:

 - a vásárló nevét, címét,
- a termék megnevezését, vételárát,
- a vásárlás időpontját,
- a hiba bejelentésének időpontját,
- a hiba leírását,
- a vásárló által érvényesíteni kívánt igényt.

XI.  Korlátozott felelősség

1. Az interneten történő kommunikáció és adatforgalom hibamentes működését és állandó elérhetőségét a technika mai állása szerint nem lehet szavatolni, ezért az eladó nem garantálja az online-kínálatának állandó, megszakítás nélküli működését, elérhetőségét.
2. Amennyiben az ügyfél egy egyedi ajánlat keretében saját grafika alapján dolgoztat, köteles szavatolni az általa rendelkezésre bocsátott szellemi termékek jogtisztaságát. Szerzői jog vagy személyiségi jog sérülése esetén a felelősség az ügyfelet terheli.
3. Az ügyfél köteles mentesíteni az eladót az előbb említett jogsérelmekből származó összes követelés alól, és megtéríteni az ügyben felmerülő összes költségét.

XII.  Technikai eltérések

1. A weboldalon, prospektusokban, szórólapokon, katalógusokban, hirdetésekben szereplő adatok, meghatározások, írásos és elektronikus ábrázolások pusztán információ jellegűek, ezért a színt, súlyt, elhelyezést és a termék más hasonló paraméterét érintő adatok eltérhetnek az ezekben megadottaktól.

XIII.  Jogi hézagok és kiegészítések

1. Amennyiben az Általános Szerződési Feltételek valamely pontja jogilag hatálytalan vagy hiányos lenne, a szerződés további pontjai érvényben maradnak. A hatálytalan vagy hiányos részek helyett az Ptk. ide vonatkozó rendelkezései érvényesek.